fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1
dub 20

Pronájem zemědělských pozemků

Autor: Michal Rambousek

Městys Podhradí nabízí k pronájmu (pachtu) zemědělské pozemky. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce městyse.


led 17

Poplatky za odpady a psa

Autor: Michal Rambousek

Poplatek za odpady je i v letošním roce stanoven ve výši 450,- Kč na poplatníka, případně na rekreační objekt, poplatek za psa je ve výši 50,- Kč za prvního psa a každého dalšího, ve vlastnictví jednoho majitele 100,- Kč. Poplatek za psa se hradí v místě trvalého pobytu majitele. Poplatky je možné hradit v hotovosti na úřadovně městyse Podhradí v Čejkovicích, v pondělí mezi 14.00 hod. - 18.00 hod., nebo  bezhotovostně převodem na účet č. 8323541/0100 s uvedením zprávy pro příjemce ve znění: jméno a příjmení, místní část, číslo popisné případně evidenční. Poplatky na letošní rok jsou splatné do 31.5.2022. Bližší informace je možné vyhledat na internetových stránkách městyse v záložce: ,,Obecní úřad" - ,,Vyhlášky, zákony, formuláře"


pro 27

Komplexní pozemkové úpravy a Přiznání k dani z nemovitých věcí

Autor: Michal Rambousek

Informujeme občany, kterých se týkaly pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína, že mají povinnost podat v měsíci lednu roku 2022 Přiznání k dani z nemovitých věcí za období roku 2022. Formulář je možné si vyzvednout na úřadovně městyse Podhradí a zde ho také odevzdat. Na formuláři postačí vyplnit první stranu, přiložit kopii přílohy č.1 rozhodnutí Státního pozemkového úřadu a na zadní straně formulář podepsat. V případě nejasností Vám s vyplněním na našem úřadě v Čejkovicích pomůžeme a přílohu zkopírujeme (pouze je nutné přinést originál tohoto rozhodnutí). Na finančním úřadě v Jičíně je vše domluveno. V případě nesplnění této povinnosti hrozí poplatníkovi daně pokuta ze strany finančního úřadu.

Starosta městyse Podhradí


pro 16

Zimní údržba komunikací

Autor: Michal Rambousek

Žádáme všechny občany, aby z důvodu potřeby provádění zimní údržby komunikací (vyhrnování sněhu), neparkovali vozidla v blízkosti udržovaných komunikací. V případě, že nebude zachován dotatečný prostor (s dostatečným prostorem vedle komunikace) pro průjezd techniky, tak nebude komunikace prohrnuta.

Starosta městyse Podhradí


dub 22

ZRUŠENO - záměr č. 3/2022 městyse Podhradí o pachtu obecních pozemků

Z důvodu chyb v záměru č. 3/2022 městyse Podhradí o pachtu obecních pozemků je záměr ZRUŠEN.

 

Děkujeme za pochopení

 

Městys Podhradí


pro 20

Recenze knihy Povstalci a odsouzenci

Povstalci a odsouzenci

      recenze knihy

            Kat Jan Mydlář popravil 21. června 1621 dvacet sedm mužů - smrt tří pánů, deseti rytířů a sedmnácti měšťanů na Staroměstském náměstí v Praze byla důsledkem prohraného stavovského povstání a zároveň důrazným varováním nekatolíkům ze strany českého krále Ferdinanda II. Události vymezené defenestrací provedenou 23. května 1618 a bitvou na Bílé Hoře, ke které došlo 8. listopadu 1620 i rozsudek nad rebely, byly pro současníky mementem. Pro jejich potomky znamenaly dějinné trauma, posléze se staly předmětem dějezpytného bádání historiků, námětem literárních děl i rozhlasové, televizní a filmové tvorby. Tzv. druhý život popravených se neodvíjel stejně. Několik mediálně proslulých - Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius - se „dočkalo“  mnoha odborných studií a knižních monografií. O většině potrestaných však dosud bylo známo málo informací. Tato skutečnost již neplatí, neboť byla vydána publikace s názvem Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce.

            PhDr. Jan Kilián nejprve zasazuje dobové události do zemského a evropského kontextu. Posléze, dle pořadí v jakém byli odsouzení postupně povoláni k výkonu exekuce, pojednává v jednotlivých textových medailonech o jejich rodových i rodinných kořenech, kariéře, majetkových poměrech a politické angažovanosti v době před povstáním i během průběhu vzpoury. Analyzuje soudní proces a popisuje závěrečné chvíle pozemského bytí odsouzených, jakož i životní peripetie jejich blízkých v pobělohorských časech. Publikuje informace, jejichž pomocí lze uvažovat nad některými dosud tradovanými mýty a zároveň posuzovat nově přezkoumané reálie. Např. v souvislosti s vykonáním trestu na Prokopu Dvořeckém z Olbramovic nabízí námět ke kritickému zamyšlení – Dvořecký dle dobového svědectví údajně odešel směrem k přihlížejícím a jednomu z nich měl podat pamětní korunovační minci krále Fridricha Falckého. Popravčí lešení však bylo obklopeno vojáky Valdštejnova pluku, kteří měli zamezit jakýmkoliv verbálním i teatrálním projevům odsouzených… V biogramu věnovaném Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic lze v souvislosti s dokázanou nepřítomností (dříve tradovaný opak) Albrechta z Valdštejna při Harantově zatčení na hradě Pecka, ocenit absenci zmínky o spíše historické anekdotě o ulétnuvším klobouku a s tím spojeného citátu, který měl zaznít vůči pozdějšímu generalissimovi císařských vojsk. Autor se také nesnaží spekulativně vyplnit torzovitost archivních pramenů a kapitoly o nejméně mediálně známých z dvaceti sedmi „českých pánů“ ponechává v nevelkém rozsahu, byť plně kompaktní. Přínosná je Kiliánova částečná polemika s PhDr. Josefem Petráněm autorem knihy Staroměstská exekuce (aktualizovaně vydána v letech 1972, 1985 a 1996). Zásluhou důkladného studia mnoha archivních fondů nově vykládá některé jeho dříve zdánlivě nezpochybnitelné závěry, které nyní nabývají odlišnou společenskou a sociální konotaci – týkají se např. výše dosaženého věku Kašpara Kaplíře ze Sulevic a Jindřicha Otty z Losu. Zároveň však svému kolegovi vzdává úctu. Publikace obou historiků jsou mimořádné, přestože časový odstup od jejich napsání (několik desítek let) dokazuje posouvání hranice možností a výsledků badatelství.

            Text knihy je doplněn obsáhlým souborem poznámek, množstvím černobílých a barevných fotografií významných uměleckých děl, aktuální podoby hradních a zámeckých sídel i měšťanských domů jejich popravených vlastníků. Závěr hlavní části publikace tvoří celkový přehled exekuovaných. Z údajů tabulky je patrné, že za vzpouru zaplatilo životem dvacet sedm společensky, ekonomicky, etnicky, sociálně i lidsky odlišných mužů, které ve zlomový okamžik, s výjimkou jednoho, spojovala nekatolická víra. Všichni spíše byli plnoprávnými obyvateli zemí Koruny české než „českými pány“ a PhDr. Jan Kilián ve své knize předkládá precizní přehled jejich životních příběhů a osudů pohledem doby, ve které se popsané události odehrály … Vždyť jeho kniha může rozhodnout o definitivním překonání údajného pobělohorského traumatu.         

 

            PhDr. Jan Kilián: Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské

                                         exekuce, ISBN: 978-80-7422-813-1, 464 str., 1. vyd., NLN

                                         s.r.o. v Praze, 2021.      

 

 

Autor textu: Stanislav Vaněk

           


říj 16

Zájezd do Polska

Dne 16.10.2021 městys Podhradí pořádá zájezd do Polska za účelem nákupu. Odjezd je ráno v 6hod, příjezd cca v 15hod. Případní zájemci se mohou hlásit telefonicky, emailem nebo osobně každé pondělí od 14-18hod na úřadě v Čejkovicích do 8.10.2021 nebo do vyčerpání kapacity autobusu. V případě nenaplnění kapacity učastníků (min.25 osob), nebo zhoršení epidemiologické situace, zájezd se ruší.

Účastníci z jinách obcí zaplatí při nástupu do autobusu 100,- Kč. Při velkém zájmu, mají přednost občané městyse Podhradí.

 

tel.kontakt na úřad městyse: 493 532 892; email.mestys.podhradi@seznam.cz


říj 12

Revize kotlů na tuhá paliva

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 12.10.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

Malá Morávka 287, 793 36

IČO: 04346971


kvě 10

Upozornění na splatnost místního poplatku

Upozorňujeme na splatnost místního poplatku za odpady a psa. Splatnost poplatku je do 31.5.2021. Prosíme o uhrazení osobně v úřední den PO 14-18, nebo bankovním převodem na účet městyse 8323541/0100

 

Děkujeme


zář 21

Velišská zemědělská a.s.

Upozorňujeme všechny věřitele VELIŠSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ a.s.,

že Krajský soud v Hradci Králové vydal usnesení o rozvrhu výtěžku zpeněžení konkursní podstaty a vyzývá věřitele, jejichž pohledávka byla zjištěna a bude uspokojena, aby sdělili správci konkurzní podstaty číslo účtu, případně adresu

kam jim má být poukázána částka k uspokojení.

Adresa správce konkurzní podstaty:

Ing. Jiří Prouza, se sídlem Karla IV. 502, 500 02 Hradec Králové.

 

Na Úřadu městyse Podhradí je k dispozici k nahlédnutí, v úřední den v pondělí od 14.00 – 18.00 hodin, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6.8.2020 č.j. 42 K 32/2006-1522 o rozvrhu výtěžku zpeněžení konkursní podstaty se seznamem věřitelů.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Michal Rambousek

                                                                                                                      starosta městyse

 


Novější 1